Amersfoort
bestuur@waterwingebiedamersfoort.nl

Rapporten over Het Waterwingebied

Waterwingebied, Amersfoort

Studies, rapporten en publicaties m.b.t. Het Waterwingebied

 

*   ‘Wat samenwerking vermag’

Mirjam Wingelaar, juni 2012. Artikel in het maandblad Groen (vakblad voor ruimte in Stad en Landschap)
Het artikel beschrijft de unieke wijze waarop bewoners uit Liendert en Rustenburg in Amersfoort betrokken 
zijn geweest bij het tot stand komen van het Groenbeheerplan voor Het Waterwingebied (klik hier).

 *  Beschermde soorten Waterwingebied

Brandjes, G.J. en Brekelmans, F.L.A. 2011. Onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet ,
Bureau Waardenburg b.v., Culemborg.
Dit onderzoek in opdracht van de Gemeente Amersfoort is als PDF-bestand te downloaden (klik hier).

*  Stand van de natuur in Amersfoort

Aan de hand van bijna 100 beschermde, bedreigde en bijzondere planten en dieren wordt een blik
gegeven op de natuur en biodiversiteit van Amersfoort.
Het boekje is als PDF-bestand te downloaden (klik hier).


 * Inventarisatie van broedvogelterritoria in Het Waterwingebied van Amersfoort”

 Een intensief en uitgebreid onderzoek van de heer G. van Haaff van de Vogelwacht naar de voorkomende vogelsoorten in Het Waterwingebied. Een belangrijk, lezenswaardig en soms verrassend onderzoek. Met o.a. bijzondere -gelukte en mislukte- broedgevallen in Het Waterwingebied.
De inventarisatie is als PDF-bestand te downloaden ( klik hier). 

* Rapport  Waterwin(st)gebied

Dit rapport geeft een beschrijving van de ruimelijke en ecologische structuur van ‘Het Waterwingebied’ in 2006.
Naast de toenmalige staat van “Het Waterwingebied’ is (kort) ingegaan op de historische ontwikkelingen. 
Ook zijn kansen en bedreigingen beschreven en worden aanbevelingen gedaan voor inrichting en beheer van het gebied.
Dit rapport is de basis geweest voor het opstellen van het Groenbeheerplan Waterwingebied.
Het rapport ‘Waterwin(st)gebied’  is als PDF-bestand te downloaden (klik hier).

* Verslag adoptieterrein IVN natuurgidsencursus

Hier kunt u het verslag lezen wat gemaakt is over het Waterwingebied, met name de nieuwe poel, door cursisten van de cursus natuurgids van IVN-  Amersfoort/Nijkerk.
Het verslag downloaden (klik hier).

 * Verspreidingsonderzoek flora en fauna Waterwingebied Amersfoort

M.A.J. Grutters & R.W.G. Andeweg, 2016, Verspreidingsonderzoek flora en fauna Waterwingebied Amersfoort, bSR-rapport 275, bureau Stadsnatuur Rotterdam, Rotterdam. Het rapport downloaden (klik hier).

 * Groenbeheerplan Waterwingebied Amersfoort

ia een participatie-traject is het Groenbeheerplan Waterwingebied tot stand gekomen. Doel van het plan is het vergroten van de biodiversiteit. Dit wordt gedaan aan de hand van verschillende thema’s: de poel, nat hooiland, bos, natuurvriendelijke oevers, enz. Elk thema heeft zich eigen streefbeeld met bijbehorende ‘gidssoorten’. In dit plan is vastgelegd hoe de gemeente Het Waterwingebied gaat beheren en onderhouden. In het kader van het Groenbeheerplan zijn een reeks Eenmalige Maatregelen genomen: het kappen van bomen, het vrijzetten van knotwilgen, het graven van de poel, het onderhoud van paden, het aanleggen van de natuurspeelplaats en het trapveldje. Op deze kaart zijn de Eenmalige Maatregelen in beeld gebracht (klik hier).

Klik hier  om het ontwerp van de Natuurspeelplaats te zien.

Bij de vaststelling en uitvoering van de Eenmalige Maatregelen én bij de tot stand koming van het Groenbeheerplan zijn de Vrienden van het Waterwingebied nauw betrokken geweest. Over het proces van die samenwerking doet Mirjam Wingelaar van de gemeente Amersfoort verslag in een artikel in het maandblad Groen (juni 2012)

Download hier het Groenbeheerplan Waterwingebied (PDF), Bijlage1 (streefbeelden), Bijlage3 (Groen en recreatie).